Referentna lista radova Valeron design studio - izrada web stranica

Digitalna pristupačnost

Tijela javnog sektora dužna su uskladiti svoje mrežne stranice sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica kako bi svi građani mogli sudjelovati u digitalnom društvu. Mrežne stranice tijela javnog sektora koje su izrađene nakon 23. rujna 2018. moraju biti pristupačne odmah po objavi.

Nema uspješnog digitalnog društva bez uključenosti svih građana!

Digitalna pristupačnost se odnosi na to koliko su mrežne stranice i programi za pokretne uređaje prilagođeni i prikladni za osobe s invaliditetom ili starije osobe. U Hrvatskoj živi više od 500 000 osoba s invaliditetom, pa je važno da se sva tijela javnog sektora usklade kako bi se osigurala pristupačnost digitalnih sadržaja i elektroničkih usluga za sve građane.

Nudimo uslugu izrade pristupačnih web stranica

Naša web agencija pruža vrhunsku uslugu izrade pristupačnih web stranica uz korištenje najnovijih tehnologija i alata koji osiguravaju potpunu pristupačnost svim korisnicima. Naša stručna ekipa posjeduje dugogodišnje iskustvo u izradi pristupačnih web stranica, te prilagođava svaki projekt individualnim potrebama klijenata.

Osim izrade pristupačnih web stranica, naša web agencija nudi i usluge održavanja web stranica, pripremu tekstova i popratne grafike uz izuzetno povoljne cijene. Uvijek smo spremni pružiti kvalitetan savjet i podršku našim klijentima kako bi se osigurala što bolja pristupačnost i korisničko iskustvo.

Stoga, ako želite kvalitetnu, pristupačnu i modernu web stranicu po povoljnoj cijeni, obratite se našoj agenciji i uvjerite se u našu stručnost i profesionalnost!

Što je digitalna pristupačnost?

Digitalna pristupačnost je praksa prilagođavanja digitalnih sadržaja i usluga kako bi ih mogli koristiti i razumjeti svi korisnici, uključujući one s vizualnim, slušnim, motoričkim i kognitivnim poteškoćama. Načela digitalne pristupačnosti uključuju opažanje, operabilnost, razumljivost i stabilnost, a u Republici Hrvatskoj su ugrađena u Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Cilj je stvoriti uključivo društvo koje svima omogućava jednake mogućnosti za korištenje digitalnih informacija.

Što su tijela javnog sektora obvezna poduzeti kako bi osigurala pristupačnost svojih digitalnih sadržaja i usluga?

Tijela javnog sektora moraju osigurati pristupačnost svojih digitalnih sadržaja i usluga prema europskoj normi EN 301 549. CARNET je izradio Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje sadrže minimalne zahtjeve za digitalnu pristupačnost, koje se kontinuirano revidiraju i nadopunjuju. Tijela javnog sektora trebaju provesti procjenu pristupačnosti svojih digitalnih sadržaja, prilagoditi ih zahtjevima pristupačnosti, objaviti izjavu o pristupačnosti i nastaviti objavljivati digitalno pristupačne sadržaje. Preporučuje se odrediti službenika za pristupačnost i sudjelovanje u edukacijskom programu Državne škole za javnu upravu "Digitalna pristupačnost".

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica tijela javnog sektora

Dana 23. rujna 2019. u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica tijela javnog sektora (NN 17/2019). Ovim zakonom utvrđuju se mjere kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica tijela javnog sektora za sve korisnike, posebno za osobe s invaliditetom i starije osobe.

Osim tijela javnog sektora kao što su škole, bolnice i druge pravne osobe koje obavljaju javnu službu, zakon obuhvaća i odgojno-obrazovne ustanove, veterinarske ambulante i stanice, Hrvatske vode te centre za socijalnu skrb.

Kako bi se olakšao pristup mrežnim stranicama za sve korisnike, uključujući osobe s invaliditetom i starije osobe, važno je da se sve stranice prilagode određenim standardima. Također, na web stranicama tijela javnog sektora potrebno je osigurati i pristupačnost informacija za osobe s invaliditetom, kao što su opisi slika za osobe oštećena vida i tekstualne alternative za multimedijalne sadržaje.

U službi olakšavanja pristupa informacijama, na raspolaganju je i popis tijela javnog sektora koji su obuhvaćeni ovim zakonom, a može se pronaći na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_146_2559.html.

Stoga, izrada pristupačnih web stranica nije samo zakonska obveza, već i moralna i etička dužnost svih tijela javnog sektora koja obavljaju javnu službu.

Tijela javnog sektora su (sva tijela):

 • tijela državne uprave (ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama),
 • druga državna tijela (Hrvatski sabor, Vlada RH, Ustavni sud RH itd.),
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije)
 • pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti (agencije i udruge s javnim ovlastima, komore, trgovačka društva s javnim ovlastima),
 • pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (npr. Hrvatska radio-televizija, Hrvatski centar za razminiranje, trgovačka društva),
 • pravne osobe koje obavljaju javnu službu (npr. škole, bolnice)
 • pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javnih sredstava (turističke zajednice i komore),
 • trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Tijela javne vlasti su i:

 • Odgojno-obrazovne ustanove
 • Veterinarske stanice i ambulante
 • Hrvatske vode
 • Centri za socijalnu skrb

Detaljan popis tijela javne vlasti dostupan je na: https://tjv.pristupinfo.hr/ i predstavlja instruktivan popis tijela, tako da ne isključuje mogućnost da neko tijelo koje nije na popisu također predstavlja tijelo javne vlasti sukladno Zakonu.

Zakon se odnosi samo na web stranice koje su već u posjedu tijela javnog sektora

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora propisuje da tijela javnog sektora koja imaju web stranice, te web stranice moraju biti pristupačne. Dakle, zakon se odnosi samo na web stranice koje su već u posjedu tijela javnog sektora, a ne na sva tijela javnog sektora općenito. Cilj zakona je osigurati da web stranice javnog sektora budu dostupne i korisne za sve građane, uključujući osobe s invaliditetom, starije osobe i druge skupine koje se suočavaju s poteškoćama u korištenju tehnologije.

POPIS TIJELA JAVNE VLASTI - TIJELA JAVNOG SEKTORA

Tijela javne vlasti su:

 • Hrvatski sabor
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • Vlada Republike Hrvatske
 • Uredi Vlade Republike Hrvatske:
 • Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za javnu nabavu
 • Ured za ljudska prava
 • Ured za nacionalne manjine
 • Ured za odnose s javnošću
 • Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za protokol
 • Ured za ravnopravnost spolova
 • Ured za socijalno partnerstvo
 • Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
 • Ured za udruge
 • Ured za unutarnji nadzor
 • Ured za zakonodavstvo
 • Ured za provođenje projekta sukcesije
 • Ministarstva:
 • Ministarstvo vanjskih poslova,
 • Ministarstvo financija,
 • Ministarstvo obrane,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • Ministarstvo pravosuđa,
 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,
 • Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
 • Ministarstvo kulture,
 • Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
 • Ministarstvo europskih integracija.
 • Središnji državni uredi:
 • Središnji državni ured za upravu,
 • Središnji državni ured za e-Hrvatsku,
 • Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom,
 • Središnji državni ured za razvojnu strategiju.
 • Državne upravne organizacije:
 • Državna geodetska uprava,
 • Državni hidrometeorološki zavod,
 • Državni zavod za intelektualno vlasništvo,
 • Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,
 • Državni zavod za statistiku,
 • Državni inspektorat,
 • Državni zavod za zaštitu od zračenja,
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
 • Uredi državne uprave u županijama
 • Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:
 • Ustavni sud Republike Hrvatske
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Državno sudbeno vijeće
 • Upravni sud Republike Hrvatske
 • Visoki trgovački sud
 • Visoki prekršajni sud
 • Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
 • Pučki pravobranitelj
 • Pravobranitelj za djecu
 • Pravobranitelj za ravnopravnost spolova
 • Županijski sudovi
 • Općinski sudovi
 • Trgovački sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Županijska državna odvjetništva
 • Općinska državna odvjetništva
 • Hrvatska odvjetnička komora
 • Hrvatska javnobilježnička komora
 • Odgojni zavod Turopolje
 • Odgojni zavod Požega.
 • Tijela u čijem su djelokrugu financije:
 • Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja
 • Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
 • Direkcija za nadzor društava za osiguranje
 • Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
 • Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
 • Državni ured za reviziju
 • Financijska agencija
 • Fond za naknadu oduzete imovine
 • Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
 • Fond za razvoj i zapošljavanje
 • Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Hrvatska narodna banka
 • Hrvatski fond za privatizaciju
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske
 • Središnji registar osiguranika.
 • Gospodarstvene ustanove Republike Hrvatske:
 • Agencija za promicanje izvoza i ulaganja
 • Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatska obrtnička komora
 • Hrvatska turistička zajednica
 • Hrvatski savez zadruga
 • Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti
 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
 • Kulturne, obrazovne, znanstvene i športske ustanove Republike Hrvatske:
 • Visoka učilišta
 • Odgojno-obrazovne ustanove
 • Javni znanstveni instituti
 • CARNet
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • Hrvatska izvještajna novinska agencija
 • Hrvatska matica iseljenika
 • Hrvatski državni arhiv
 • Hrvatski restauratorski zavod
 • Leksikografski zavod Miroslav Krleža
 • Matica hrvatska
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
 • Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
 • Zavod za školstvo Republike Hrvatske
 • Hrvatski olimpijski odbor
 • Hrvatska zajednica tehničke kulture
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje.
 • Ustanove za zaštitu okoliša Republike Hrvatske:
 • Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
 • Agencija za zaštitu okoliša
 • Državni zavod za zaštitu prirode
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Hrvatske vode
 • Nacionalni parkovi
 • Parkovi prirode
 • Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa.
 • Poljoprivredne ustanove Republike Hrvatske
 • Državna ergela lipicanaca
 • Hrvatski stočarski centar
 • Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
 • Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
 • Institut za poljoprivredu i turizam
 • Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku
 • Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu
 • Duhanski institut
 • Stanica za južne kulture Dubrovnik
 • Hrvatska veterinarska komora
 • Centar za reprodukciju u stočarstvu u RH
 • Zavod za voćarstvo
 • Veterinarske ambulante
 • Veterinarske stanice
 • Ustanove prometa i veza Republike Hrvatske
 • Hrvatski geodetski institut
 • Hrvatski hidrografski institut
 • Hrvatski registar brodova
 • Lučke uprave
 • Županijske uprave za ceste (20 županija)
 • Hrvatski ronilački savez
 • Hrvatska agencija za telekomunikacije
 • Vijeće za elektroničke medije
 • Vijeće za poštanske usluge.
 • Ustanove zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
 • Agencija za lijekove i medicinske proizvode
 • Hrvatski zavod za medicinu rada
 • Hrvatska liječnička komora
 • Hrvatska stomatološka komora
 • Hrvatska komora medicinskih biokemičara
 • Hrvatska komora medicinskih sestara
 • Hrvatska ljekarnička komora
 • Hrvatski crveni križ
 • Centri za socijalnu skrb.
 • Hrvatska radiotelevizija
 • Agencija za zaštitu osobnih podataka
 • HIDRA

Zašto bi povjerio izradu web stranica tvrtki Valeron design studio iz Istre?

Valeron design studio je stručna tvrtka za dizajn i izradu web stranica (Istra). Ako tražite stručnjake za izradu web stranica, Valeron design dtudio bi mogao biti dobar izbor za vas.

Mi imamo iskustvo u radu s različitim klijentima i vrstama web stranica. Sposobni smo pružiti kvalitetnu uslugu i prilagoditi se vašim potrebama i zahtjevima.

Obratite nam se i pitajte o našim uslugama, reference, kao i o ostalim pitanjima koji vas zanimaju vezanih za izradu vaših uspješnih web stranica. Uvjerit ćete se da smo pravi izbor za vas.

Valeron design studio kontakt

Obrazac za kontakt

Suglasan sam da Valeron pohrani moje podatke i koristi ih za potrebe kontaktiranja, za usluge koje nudi. (GDPR)